Algemene voorwaarden

JURIDISCHE VOORWAARDEN (1)

I. IDENTIFICATIE

    Deze website www.dior.com (hierna “Website” genoemd) wordt gepubliceerd door Christian Dior Couture, een naamloze vennootschap met eigen vermogen vastgesteld op €290.055.840, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 612 035 832, met een hoofdkantoor dat gevestigd is te 30, avenue Montaigne 75008 Parijs - Telefoonnummer: +33 (0)1 40 73 73 73.

    De voorzitter en CEO van Christian Dior Couture en directeur van de publicatie is Pietro BECCARI.

    De Website wordt gehost door het bedrijf SMILE, met een hoofdkantoor dat gevestigd is te 20 rue des Jardins - 92600 Asnières-sur-Seine, Frankrijk - Telefoonnummer: +33 (0)1 41 40 11 00.

    Toegang tot de Website en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderworpen aan de gebruiksbepalingen die hierna volgen. Door deze Website te bezoeken en erop te surfen geeft de internetgebruiker aan dat hij/zij volledig en zonder beperkingen akkoord gaat met de volgende bepalingen.

    II. INTELLECTUEEL EIGENDOM

    2.1 Eigendom

    Christian Dior Couture is de eigenaar van de domeinnaam van de Website.

    Het geheel van Website, alsmede de onderdelen ervan (in het bijzonder tekst, structuur, software, bewegende items, foto’s, video’s, illustraties, tekeningen, grafische weergaven, logo’s, etc.) zijn creatieve werken die beschermd zijn door artikelen L.111-1 en volgende van de Franse wet op Intellectueel eigendom. Ze zijn het exclusieve eigendom van Christian Dior Couture; de laatste is de enige partij die toestemming heeft om het genoemde intellectuele eigendom en de gerelateerde persoonlijkheidsrechten, merken, modellen, creatieve werken, software, gegevensbestanden, interpretaties en beeldrechten te gebruiken, als opdrachtgever of met een formele toestemming of vergunning.

    2.2 Straffen

    Het gebruik van de hele of een deel van de Website, in het bijzonder door downloaden, reproduceren, overdragen, representeren of verspreiden, voor andere doeleinden dan de eigen behoeften en met een niet-commercieel doel van de internetgebruiker, is strikt verboden. De partij die verantwoordelijk is voor inbreuk op het bovenstaande wordt bestraft met de sancties die zijn vastgesteld in zowel de Franse wet op Intellectueel eigendom met betrekking tot overtreding van auteursrechten (artikel L. 335-1 en volgende) en merkrechten (artikel L. 716-1 en volgende) in het bijzonder, en het Frans Burgerlijk Wetboek met betrekking tot algemene juridische aansprakelijkheid (artikel 9, Secties 1382 en volgende).

    2.3 Hypertext links

    Het is verboden om hypertext links te creëren naar een van de webpagina’s of delen van de Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Christian Dior Couture. Die toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Alle websites met hypertext links naar de Website of een van zijn onderdelen zijn niet onder controle van Christian Dior Couture. Christian Dior Couture verwerpt officieel alle aansprakelijkheid (in het bijzonder wat betreft de redactionele inhoud) in verband met toegang tot, en de inhoud van, dergelijke websites.

    III. AANSPRAKELIJKHEID

    Christian Dior Couture verbindt zich ertoe om de juistheid en de updates van informatie die op de Website wordt gepubliceerd naar beste vermogen te garanderen. Het bedrijf behoudt zich het recht om inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Christian Dior Couture kan echter niet garanderen dat de beschikbare informatie op de Website juist, nauwkeurig en begrijpelijk is. Die informatie is geen garantie of verplichting van Christian Dior Couture met betrekking tot de Internetgebruiker.

    In het bijzonder kan Christian Dior Couture niet aansprakelijk worden gehouden voor:

    - Elke onnauwkeurigheid, fout of weglating met betrekking tot de informatie die op de Website beschikbaar is;

    - Alle schade die voortkomt uit geautomatiseerde inbreuk door een derde partij waardoor informatie die beschikbaar is op de Website wordt gewijzigd;

    - En, meer in het algemeen, alle directe of indirect schade, ongeacht de oorzaak, bron soort en gevolgen, veroorzaakt door toegang van iemand tot de Website of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze Website, samen met het gebruik van de Website en/of de geloofwaardigheid die aan informatie wordt gegeven die hieruit direct of indirect voortvloeit.

    Christian Dior Couture wendt alle middelen aan om de veiligheid te garanderen van de bestanden die met behulp van op de Website verzamelde persoonsgegevens zijn gegenereerd. Het is echter officieel vastgesteld dat Christian Dior Couture geen controle heeft over de risico’s met betrekking tot de werking van Internet en vestigt de aandacht van Internetgebruikers op de aanwezigheid van mogelijke risico’s wat betreft de vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk worden overgedragen.

    IV. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

    Christian Dior Couture informeert Internetgebruikers die de Website bezoeken dat deze algemene voorwaarden op elk moment kunnen worden gewijzigd. Zulke wijzigingen worden online gepubliceerd en worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door alle internetgebruikers die de Website bezoeken, nadat deze wijzigingen online zijn gepubliceerd.

    V. GESCHILLEN

    Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de Franse Wet en, in het bijzonder, de bepalingen van Wet no. 2004-575 van 21 juni 2004 "vertrouwen in de digitale economie" en de Franse Wet inzake bescherming van persoonsgegevens (de “Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n°78-17”) van 6 januari 1978. Franse rechtbanken zijn bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website, tenzij anders is bepaald in Bepaling no. 44/2001 van 20 december 2000 inzake bevoegde rechtbanken en de toepassing van uitspraken in burgerlijke en handelszaken (Brussel I).

    Als de Internetgebruiker vragen heeft over het gebruik van de Website en/of deze algemene voorwaarden of een ander verzoek heeft dat hij of zij aan Christian Dior Couture wil sturen, kan hij of zij een bericht sturen via de "CONTACT" rubriek van de Website of een e-mail naar het volgende adres: contactdior@dior.com.

 

05/11/2019 8:26 am

Algemene voorwaarden (1)

 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Inleidend artikel

     

    Christian Dior Couture (hierna te noemen de "Onderneming") creëert, ontwerpt en verkoopt wereldwijd luxueuze confectiekleding en modeaccessoires voor mannen en vrouwen met het label van de Onderneming, zoals: Christian Dior, Dior, Baby Dior, Dior Joaillerie.

     

    Om zo optimaal mogelijk aan de wensen van de klant tegemoet te komen, heeft de Onderneming, naast de winkels die door haar en door haar distributienetwerk geëxploiteerd worden, een systeem opgezet voor de verkoop op afstand van een selectie van artikelen via de telefoon en via internet

     

Artikel 1 – Toepassingsgebied

     

    Deze standaard verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van artikelen met het label van de Onderneming, die op afstand afgesloten zijn: (i) hetzij telefonisch of via tussenkomst van de customer care die door de Onderneming is opgezet (hierna te noemen: de "Customer Care"), (ii) hetzij via de website van de Onderneming, die wordt geïdentificeerd door de domeinnaam "www.dior.com" (hierna te noemen de "Website"):

     

    -           door het aanvaarden van bestellingen van klanten die natuurlijke personen zijn (in tegenstelling tot rechtspersonen) die optreden als consument (in de zin van de wet en jurisprudentie), en die hun gebruikelijke verblijfplaats op het grondgebied van België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben;

     

    -           met het oog op levering aan dezelfde klanten, voor eigen rekening, of enige derde partij van hun keuze die ook zijn gebruikelijke verblijfplaats op dit grondgebied heeft en die evenzeer de kwalificatie van consument heeft (in de zin van de wet en jurisprudentie).

     

    Alle verkopen van artikelen met het label van de Onderneming, die verricht worden via de tussenkomst van de Klantenservice en/of de Website, zijn onderhevig aan deze standaard verkoopvoorwaarden, welke de klant aanvaardt. Deze voorwaarden kunnen worden aangepast of bijgewerkt; de voorwaarden die van toepassing zijn op een door de klant geplaatste bestelling zijn die, welke gelden op de dag waarop de bestelling is geplaatst.

     

Artikel 2 – Identiteit van de Onderneming die de aanbieding doet

     

    Christian Dior Couture S.A., een naamloze Onderneming met een kapitaal van €290.055.840, ingeschreven bij het Parijse handels- en Ondernemingsregister onder het nummer 612 035 832, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 30 avenue Montaigne, 75008 Parijs, Frankrijk; telefoon: 01 40 73 73 73; Fax: 01 40 73 73 74; E-mail adres: contactdior@dior.com; BTW nr. FR 37 612035832.

     

Artikel 3 – Informatie over artikelen en beperking van aansprakelijkheid

     

3.1       Informatie (categorieën, handelsnamen, definities, reproductie van artikelen, gedetailleerde beschrijvingen: eigenschappen, kenmerken en samenstelling, enz.) met betrekking tot alle artikelen met het label van de Onderneming, die op afstand te koop worden aangeboden en die, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die van toepassing zijn, beschikbaar zijn in alle Christian Dior couture kledingwinkels, op de Website of via de Klantenservice, van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur (behalve op feestdagen), telefonisch via 01 40 73 73 73 (+33 1 40 73 73 73) of per fax op 01 40 73 73 74 (+33 1 40 73 73 74).

     

    Hoewel zij grootste zorg besteedt aan het plaatsen van informatie en beschrijvingen van de verschillende artikelen online, evenals aan de beschikbare gegevens van de Customer Care of op de Website of van de Christian Dior Couture winkels, hierbij zorgt voor de hoogste graad van nauwkeurigheid en regelmatig de genoemde informatie, beschrijvingen en data bijwerkt, aanvaardt de Onderneming geen aansprakelijkheid voor eventuele niet-wezenlijke fouten die kunnen optreden. Evenzeer geldt, dat hoewel foto's en andere afbeeldingen van de te koop aangeboden artikelen op de website en in de Christian Dior couture kledingwinkels hiervan een getrouwe weergave vormen, binnen de grenzen van de beschikbare technieken en volgens de beste standaarden, zij niettemin niet-wezenlijke fouten kunnen bevatten. De klant erkent dit en aanvaardt dit. In ieder geval als een geleverd artikel niet in overeenstemming is met de omschrijving, verplicht de Onderneming zich ertoe om deze fout te corrigeren, zoals bepaald in de artikelen 13 en 14 hieronder.

     

3.2       Meer in het algemeen kan het de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld:

     

    -           voor onderbrekingen of vertragingen die door de Customer Care of op de Website opgemerkt worden en die veroorzaakt zijn door het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of door technische storingen, overmacht of door een derde of door ongeacht welke omstandigheden die buiten haar macht liggen;

     

    -           indien het onmogelijk is voor ofwel de klant ofwel de Onderneming om contact op te nemen met de Customer Care en/of het tijdelijk onmogelijk is om toegang te krijgen tot de Website, als gevolg van feiten of handelingen die buiten de macht van de Onderneming liggen, zoals computerstoringen, onderbrekingen van het telefoonnet of het internetnetwerk of storingen van de hardware of software die de ontvangst van het genoemde internetnetwerk mogelijk maakt, enz.

     

Artikel 4 – Voorwaarden voor het plaatsen van een bestelling van artikelen

     

4.1       Om een bestelling te plaatsen bij de Customer Care of op de Website moet de klant de meerderjarige leeftijd bereikt hebben, zijn gebruikelijke verblijfplaats op het grondgebied van België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland of het Verenigd Koninkrijk hebben, handelingsbevoegd zijn en de houder zijn van een creditcard, zoals omschreven in artikel 9 hieronder.

     

    Bestellingen ontvangen in het Duits, Engels, Spaans, Frans en Italiaans worden geaccepteerd binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Te dien einde wordt de klant op het moment van aanvaarding van de bestelling, hetzij door de Klantenservice hetzij op de informatiepagina van de Website, met een omschrijving van elk van de artikelen, geïnformeerd:

     

    -           over de beschikbaarheid van het artikel;

     

    -           of, in het geval van tijdelijk niet beschikbaar zijn van het artikel in kwestie, over de mogelijkheid om het te bestellen met het oog op een latere levering binnen het op dat moment gespecificeerde tijdsbestek.

     

    Indien, ondanks de waakzaamheid van de Onderneming, de bestelde artikelen niet meer beschikbaar zijn, zal de Onderneming de klant hierover zo spoedig mogelijk informeren met elk daartoe geëigend middel (telefonisch of per e-mail).

     

4.2       De Onderneming hecht grote waarde aan uw privacy.

    De klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat alle informatie die aan de Onderneming meegedeeld wordt via de Customer Care of op de Website in het kader van zijn/haar bestelling, voldoet aan deze algemene verkoopvoorwaarden en volledig, accuraat en up-to-date is. Indien dit niet het geval is behoudt de Onderneming zich het recht voor: (i) de bestelling en de overeenkomstige betaling te annuleren of, (ii) om eerst het bestaan en de juistheid van de informatie en de adressen van de klant te controleren, te eisen dat hij/zij hiervan officiële bewijsstukken levert.

     

    Hierbij zij opgemerkt dat wanneer een bestelling is geplaatst, de Onderneming persoonsgegevens verzamelt. De door de Onderneming verzamelde gegevens die zijn gemarkeerd met een sterretje, zijn noodzakelijk voor de verwerking en bezorging van uw bestelling en facturen. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt door de Onderneming gebruikt voor beheer van klantenrelaties in overeenstemming met het privacybeleid dat hier beschikbaar is [insert link to Privacy Policy]. Bovendien kunnen de gegevens, als de klant het hiervoor bestemde vakje heeft aangekruist, door de Onderneming worden gebruikt voor direct marketing doeleinden die kunnen worden aangepast op basis van de persoonsgegevens die wij over u en uw voorkeuren hebben. Ze kunnen worden aangevuld met alle persoonsgegevens die de klant doorgeeft aan of deelt met de Onderneming in de loop van hun relatie door alle contactmomenten met de Onderneming waar de klant gebruik van maakt (bijv. in de winkel, met het callcenter, via dior.com, via sociale media, digitale app, evenementen).  

     

    Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan de contractuele partners van de Onderneming die diensten verlenen in het kader van de uitvoering van de bestelling (bijv. zij die als tussenpersoon optreden, zoals bankinstellingen voor de betaling van bestellingen).

    In het bijzonder stellen wij de klant ervan op de hoogte dat dezelfde persoonlijke gegevens ook worden verzameld door FIA-NET S.A., het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de analyse van de bestellingen en de bestrijding van fraude met creditcards. Indien een betaling niet uitgevoerd kan worden door frauduleus gebruik van een creditcard, zullen de persoonsgegevens met betrekking tot deze onbetaalde bestelling vastgelegd worden in een dossier betreffende "betalingsincidenten", en worden bewaard en geraadpleegd door FIA-NET S.A. In hetzelfde kader kan de verstrekking van onjuiste informatie door de klant, evenals alle opgemerkte afwijkingen in zijn/haar bestelling, mogelijk specifiek worden verwerkt door FIA-NET S.A.

     

    In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving heeft de klant het recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en het recht om deze, indien van toepassing, te laten wijzigen, corrigeren of wissen. De klant kan dit recht op elk moment uitoefenen door de Onderneming een bericht te zenden, met een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs in bijlage, aan: contactdior@dior.com of Christian Dior Couture – Service Relation Clientèle – 11 bis rue François 1er - BP39 - 75008 Parijs.

    Raadpleeg voor nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Onderneming, ons privacybeleid, dat hier beschikbaar is [insert link to Privacy Policy].

     

    Met betrekking tot de verwerking door FIA-NET S.A., kan de klant dezelfde rechten uitoefenen door een brief te schrijven, met bewijs van zijn/haar identiteit aan: FIA-NET S.A. - Service Informatique et Libertés - Traitements n°773061 and n°1080905 - 22 rue Drouot, 75009 PARIJS.

     

    Daarnaast maakt de Website gebruik van cookies. Raadpleeg voor nadere informatie over het gebruik van cookies door de Onderneming, ons privacybeleid, dat hier beschikbaar is [insert link to Privacy Policy].

     

4.3       Overeenkomstig de bepalingen van Artikel L. 121-11 van het consumentenwetboek, heeft de Onderneming het recht om, als het gaat om detailhandelsverkopen, te weigeren om iedere abnormale bestelling te aanvaarden, die het toegestane aantal artikelen overschrijdt, namelijk:

 

- 5 artikelen per bestelling en/of

- 2 identieke artikelen (ongeacht hun kleuren en/of maten) die besteld zijn tijdens een periode van 30 dagen.

     

    De Onderneming heeft ook het recht om te weigeren om iedere bestelling te aanvaarden: (i) die geplaatst is door een klant met wie er een openstaand geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling; of (ii) die niet voldoet aan deze standaard verkoopvoorwaarden.

     

    Indien de Onderneming opmerkt dat de bestelling niet aan deze standaard verkoopvoorwaarden voldoet (bijvoorbeeld: een onjuist afleveradres, of een bestelling die groter is dan de maximale aantallen van de bestelling), zal zij de klant ofwel rechtstreeks op de Website, of per telefoon, of door middel van een e-mail informeren. Indien de klant nalaat om contact op te nemen met de Onderneming voor de correctie van eventuele onjuiste informatiegegevens, of van in zijn/haar bestelling weergegeven informatie die in strijd is met deze standaard verkoopvoorwaarden, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de bestelling eenvoudigweg en de overeenkomstige betaling te annuleren.

     

Artikel 5 – Bestellingen per telefoon bij de Customer Care

     

    Telefonische bestellingen kunnen bij de Customer Care worden geplaatst op het nummer 33 (0)1 40 73 73 73 (prijs van een lokaal gesprek), van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur (behalve op feestdagen).

     

    Zodra de bank van de klant toestemming heeft gegeven voor het debiteren van de bankrekening van de klant, wordt de bestelling direct doorgestuurd naar de afdeling van de Onderneming die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de orders voor verzending.

     

    Alle in dit kader geplaatste bestellingen zijn bindend voor de klant.

     

Artikel 6 – Via internet op de Website geplaatste bestellingen

     

    Bestellingen op de Website zijn onderworpen aan strikte naleving van de hieronder beschreven procedures, die worden bevestigd door een opeenvolging van verschillende schermen waarop de opeenvolgende stappen die de klant beslist moet volgen om zijn/haar bestelling te bevestigen, naar behoren worden weergegeven.

     

6.1       Stap een: de klant kiest de artikelen die hij/zij wil kopen

     

    Op de Website kiest de klant de artikelnaam en de hoeveelheid van de artikelen die hij/zij wenst te bestellen (waarvan de beschikbaarheid, indien dit het geval is, door de Onderneming wordt bevestigd) en registreert en bevestigt die; deze artikelen worden dan toegevoegd aan zijn/haar "Winkelmand".

     

6.2       Stap twee: controle van de geselecteerde artikelen

     

    De klant kan vrijelijk online zijn/haar "Winkelmand" met de geselecteerde artikelen wijzigen, een aanvankelijk geselecteerd artikel verwijderen, de bestelde hoeveelheden wijzigen of anderzijds een artikel toevoegen door te klikken op de overeenkomstige elementen die hem/haar ter beschikking gesteld zijn in de "Winkelmand". De prijzen van de geselecteerde artikelen worden automatisch weergegeven in de "Winkelmand", zoals hieronder omschreven in artikel 8.

     

6.3       Stap drie: bevestiging van de geselecteerde artikelen en bevestiging van de bestelling

     

    Zodra de klant zijn/haar keuze heeft gemaakt en de inhoud van zijn/haar "Winkelmand” wenst te bevestigen, moet hij/zij zich vervolgens identificeren:

     

    -           Indien hij/zij een account op de website heeft: door middel van zijn/haar e-mailadres (gebruikersnaam) en wachtwoord;

     

    -           Indien hij/zij geen account op de website heeft: door zijn/haar naam, het adres van de gebruikelijke verblijfplaats waarop de bestelling aan hem/haar zal worden gefactureerd, en het telefoonnummer.

     

    De klant moet ook bevestigen:

     

    -           het afleveradres van de bestelling, waarbij zij opgemerkt dat het genoemde adres overeen kan komen met de gebruikelijke verblijfplaats in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië of het Verenigd Koninkrijk van een derde begunstigde die gekozen is door de klant of, indien dit niet het geval is, met het adres van de Onderneming waarbij de derde begunstigde zijn/haar beroepsactiviteit uitoefent, als deze zich op hetzelfde grondgebied bevindt;

    -           de gekozen methode van verzending (exprespost of standaardpost), standaard transportkosten komen ten laste van de Onderneming;

    -           en ten slotte de gekozen betalingsmethode.

     

    Zodra al deze informatie naar behoren is geregistreerd en bevestigd, wordt de prijs van de artikelen, zoals hieronder omschreven in artikel 8, en de transportkosten, indien van toepassing, automatisch weergegeven.

     

    Na het doorgeven van het nummer van zijn/haar creditcard, overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 hieronder, moet de klant vervolgens klikken op de knop "BEVESTIG MIJN BETALING" om die van zijn/haar bankrekeningnummer te laten incasseren.

     

    De machtiging tot incasso van zijn/haar bankrekeningnummer afgegeven door de bank van de klant wordt dan getoond. Wij raden de klant aan om deze incassomachtiging op te slaan en/of deze af te drukken. Zodra de bank van de klant toestemming heeft gegeven voor het debiteren van zijn/haar rekeningnummer zal zijn/haar "Winkelmand" rechtstreeks worden doorgestuurd naar de afdeling die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van bestellingen; de klant zal dan zijn/haar bestelnummer weergegeven zien.

     

    Deze bestelling wordt bindend voor de klant vanaf het moment dat de naar behoren ingevulde en bevestigde "Winkelmand", die bevestigd wordt door de weergave van de registratiepagina van de bestelling, is ontvangen door de Onderneming.

     

6.4       Stap vier: de bevestiging van ontvangst van de order door de Onderneming

     

    Vervolgens zal de Onderneming de ontvangst van de bestelling bevestigen door het sturen van een e-mail naar het e-mail adres dat door de klant is doorgegeven. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 1126 van het Franse Burgerlijk Wetboek, gaat de klant formeel akkoord met het gebruik van een e-mail door de Onderneming met het oog op de bevestiging van de inhoud van zijn/haar bestelling.

     

    Deze bevestigingsmail zal alle informatie vermelden die door de klant doorgegeven is en zal, indien van toepassing, alle moeilijkheden of voorbehouden met betrekking tot de bestelling aanduiden (beschikbaarheid van de bestelde artikelen, gekozen leveringstermijn of betalingsmethode). Deze zal ook het ordernummer bevestigen dat door de Onderneming aan de klant is toegewezen.

     

6.5       Stap vijf: verzending van de artikelen

     

    Op het moment van de verzending van de bestelde artikelen aan het afleveradres dat de klant gekozen heeft, zal de Onderneming deze laatste een e-mail sturen om hem/haar te informeren over de genoemde verzending en het innen van zijn/haar betaling, zoals bepaald bij artikel 9 hieronder.

     

 

 

 

Artikel 7 – Bewijs van de bestelling

     

    In het algemeen is er uitdrukkelijk overeengekomen tussen de Onderneming en de klant dat uitgewisselde e-mails tussen de partijen geldig zijn en als authentiek beschouwd worden, evenals de automatische registratiesystemen die door de Klantenservice of op de Website gebruikt worden, in het bijzonder met betrekking tot de aard en de datum van de bestelling. Daarnaast zal de Onderneming de informatiegegevens betreffende alle bestellingen, waarvan de waarde gelijk is aan of groter dan honderd twintig euro (€120) voor een periode van tien (10) jaar bewaren. Deze informatie zal aan de klant beschikbaar gesteld worden nadat hij/zij een verzoek hiertoe heeft gezonden aan: contactdior@dior.com of aan Christian Dior Couture – Service Relation Clientèle – 11bis rue François 1er - BP39 - 75008 Parijs. Niettemin wordt de klant geadviseerd, om in geval van op de Website geplaatste bestellingen, ook een kopie hiervan te bewaren (in de vorm van een computerbestand en/of een papieren afdruk) van de verschillende informatiegegevens betreffende zijn/haar bestelling (bijvoorbeeld de door de Onderneming verzonden email, zoals bepaald bij artikel 6.4 hierboven).

 

In het geval UPS er niet in slaagt om het pakket af te leveren (na 3 mislukte pogingen) en het wordt geretourneerd naar het magazijn van Christian Dior Couture met de reden “niet meer aanwezig op dit adres”, zal Christian Dior Couture proberen om twee (2) keer in vier (4) weken na ontvangst van het pakket in het magazijn contact op te nemen met de klant. Indien Christian Dior Couture geen antwoord of communicatie ontvangt van de klant in deze vier (4) weken, zal de bestelling worden terugbetaald, en krijgt de klant bevestiging via e-mail, naar het adres dat bij het bestellen is opgegeven.

  

Artikel 8 – Artikelprijzen

     

    De prijzen die zijn doorgegeven door de Customer Care of die worden weergegeven op de Website zijn in euro en pond sterling en zijn inclusief alle geldende belastingen, zoals btw, maar bevatten niet de bezorgkosten.

     

    De prijzen in kwestie zijn diegene die van toepassing zijn op de dag van de bestelling.

     

    Indien van toepassing worden de transportkosten: (i) per telefoon aan de klant doorgegeven door de Customer Care: (ii) automatisch weergegeven, indien relevant, op de website op het moment van de bevestiging van de verzendmethode door de klant, zoals bepaald bij artikel 6.3 hierboven, en zullen ook aan de klant worden doorgegeven op het moment van de bevestiging zijn/haar bestelling per e-mail.

     

    Op het moment van de levering zal de klant een schriftelijke bevestiging van de betaalde prijs van ieder artikel en de in rekening gebrachte verzendkosten ontvangen.

     

Artikel 9 –Betalingsvoorwaarden

     

    De aankopen van de klant moeten met een creditcard worden betaald. De volgende creditcards worden door de Onderneming geaccepteerd: "CB" kaarten, Visa card, Eurocard, MasterCard, Bancontact, Ideal, American Express en Apple Pay. Voor kaarten uitgegeven door banken buiten Frankrijk geldt dat alleen internationale creditcards worden geaccepteerd. In deze context moet de klant een betaling met een creditcard uitvoeren waarvan hij de houder is en waar zijn identiteit (voor- en achternaam) op wordt genoemd.

     

    De klant zal per telefoon de Klantenservice zijn creditcardnummer en/of zijn bankdetails doorgeven. Voor online betaling op de website: de klant krijgt toegang tot een beveiligde server met SSL-modus (128 bits) die is gecertificeerd door een Certificeringsinstantie. De klant moet zijn creditcardnummer en/of zijn bankdetails geven door het online betalingsformulier in te vullen.

     

    De transactie zal dan door de klant worden uitgevoerd conform de normen voor veilig bankieren. Dit kan plaatsvinden via telefoon of op de website door het creditcardnummer en/of de bankdetails door te geven. De klant stemt van te voren en onvoorwaardelijk in met het feit dat de Onderneming de desbetreffende beveiligde transactie mogelijk voltooit. De klant geeft hiermee van te voren toestemming dat zijn bank zijn rekening mag debiteren met het oog op registraties of verklaringen die zijn doorgestuurd door de Onderneming, zelfs als er facturen ontbreken die zijn ondertekend door de kaarthouder. De autorisatie voor het debiteren van de bankrekening van de klant geldt altijd alleen voor het bedrag van het gekochte artikel/de gekochte artikelen.

     

    De creditcard van de klant zal dan worden gedebiteerd na te hebben gecontroleerd of zijn/haar bestelling voldoet aan deze standaardverkoopvoorwaarden en na de beschikbaarheid van het artikel/de artikelen te hebben geverifieerd op het moment van de verzending van het artikel/de artikelen door de Onderneming. Als om welke reden dan ook (bezwaar, weigering van het uitgevende centrum, etc.) het debiteren van de verschuldigde sommen bij de klant onmogelijk blijkt te zijn, zal de bestelling niet worden geregistreerd door de Onderneming en/of zal worden geannuleerd.

     

Artikel 10 – Levering

     

    Artikelen kunnen alleen worden geleverd:

     

    -           ofwel op de gebruikelijke verblijfplaats van de klant;

     

    -           of op het afleveradres dat de klant heeft doorgegeven op het moment van plaatsen van zijn/haar bestelling, waarbij zij opgemerkt dat het genoemde adres overeen moet komen met de gebruikelijke verblijfplaats van een derde begunstigde, gekozen door de klant die normaal verblijft in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië of het Verenigd Koninkrijk of indien dit niet het geval is, aan het adres van de Onderneming waar laatstgenoemde zijn professionele activiteiten uitoefent, mits dit zich bevindt in hetzelfde land van eerder genoemde gebruikelijke verblijfplaats van de derde partij. Deze artikelen kunnen niet worden geleverd aan hotels en postbussen.

     

    Zodra de betaling van het verschuldigde bedrag voor de bestelde artikelen is geregistreerd, zullen deze artikelen worden geleverd aan het door de klant aangegeven afleveradres. Hiertoe moet laatstgenoemde een exact afleveradres aan de Onderneming hebben doorgegeven.

     

    De bestelde artikelen zullen bezorgd worden:

     

    -           ofwel op de datum of binnen de levertermijn die de Onderneming aan de klant aangegeven heeft en op zijn laatst binnen dertig (30) dagen na de besteldatum;

     

    -           ofwel binnen de levertermijnen die aangegeven zijn aan de klant indien het desbetreffende artikel tijdelijk niet beschikbaar is en deze levertermijn is geaccepteerd door de klant: (i) tijdens het plaatsen van zijn/haar telefonische bestelling bij de Klantenservice; (ii) tijdens het toevoegen van een artikel aan zijn/haar “Winkelmand” voorafgaand aan de acceptatie van zijn/haar bestelling.

     

    de Onderneming zal de bestelde artikelen versturen met standaard- of exprespost afhankelijk van de keuze van de klant. Bestellingen worden alleen geleverd in België, Duitsland, Spanje (behalve in Andorra en de Canarische Eilanden), continentaal Frankrijk (inclusief Corsica), of aan Monaco, Italië (behalve in Vaticaanstad en San Marino), Nederland en het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland).

     

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

     

    DE ONDERNEMING BEHOUDT ZICH HET EIGENDOM VOOR OP DE GELEVERDE ARTIKELEN TOT DE PRIJS VOLLEDIG IS BETAALD, ZOWEL DE HOOFDSOM ALS DE RENTE. DE BETALING WORDT VOLTOOID ZODRA DE SOM DAAWERKELIJK IS GEÏNCASSEERD. INDIEN DE SOM VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK NIET IS BETAALD, KAN DE ONDERNEMING EEN FORMELE CLAIM INDIENEN BIJ DE KLANT VOOR HET ARTIKEL OF DE ARTIKELEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT GELEVERD.

     

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

     

    Aan de klant wordt een beperkt recht verleend tot gebruik van de Website, die het exclusieve eigendom blijft van de Onderneming, die deze gecreëerd heeft en online gezet heeft, inclusief de web pagina's, beelden, woordbronnen en database waaruit die bestaan. Dienovereenkomstig verbindt de klant zich ertoe om de Website niet te verspreiden of te reproduceren, noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook. De artikelen en handelsmerken van de Onderneming, zoals Christian Dior, Dior, Baby Dior, Dior Joaillerie, etc. (deze lijst is niet uitputtend), en alle handelsmerken, ongeacht of dit beeldmerken zijn of niet, en in het algemeen alle andere handelsmerken, illustraties, beelden, ontwerpen, modellen en logo’s die weergegeven zijn op de op afstand verkochte artikelen van de Onderneming, of op hun accessoires of verpakking, ongeacht of deze gedeponeerd zijn of niet, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Onderneming.

     

    Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie, downloaden, wijziging of gebruik van deze handelsmerken, illustraties, beelden en logo’s, ontwerpen en modellen, om welke reden dan ook en op welk medium dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van de Onderneming, is strikt verboden.

     

    Hetzelfde geldt voor iedere combinatie of samenvoeging met ieder ander handelsmerk, symbool, of logo of, in het algemeen, ieder onderscheidend teken dat bestemd is om een samengesteld logo te vormen. Op dezelfde manier zijn de volgende handelingen strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van de Onderneming:

     

    -           het creëren van hyperlinks naar ieder van de pagina's of elementen waaruit de Website bestaat;

     

    -           ieder niet conform gebruik van dit recht op gebruik van de Website en in het bijzonder, het gebruik van ieder van de elementen waaruit die bestaat (gepresenteerde artikelen, beschrijvingen, prijzen, gegevens, software, afbeeldingen, beelden, teksten, foto's, tools, etc.) met het doel om een verkoop te realiseren of voor ieder ander direct of indirect commercieel gebruik.

     

Artikel 13 – Herroepingsrecht en het recht om artikelen terug te sturen

     

    Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L. 221-18 en volgende van het consumentenwetboek, heeft de klant een herroepingsrecht dat hij/zij mag uitoefenen:

     

    -           op de Website via het gedeelte "Verzoek aangaande een retourzending": dan zal de Onderneming per e-mail bevestigen dat zij de herroeping van de aankoop door de klant ontvangen heeft,

     

    of

     

    -           door aan de Onderneming het herroepingsformulier terug te zenden dat aan hem/haar door de Onderneming verzonden is in de bevestigingsmail van zijn/haar bestelling (ook hier toegankelijk) dat naar behoren ingevuld is, of door ieder andere schriftelijke verklaring waarin uitdrukkelijk het feit vermeld wordt dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht uitoefent, of door een brief te zenden aan: contactdior@dior.com of aan Christian Dior Couture – Service Relation Clientèle – 11 bis rue François 1er - BP39 - 75008 Parijs,

     

    binnen dertig (30) dagen vanaf het moment van ontvangst van de artikelen, en dit onder zijn/haar beslissing te hoeven rechtvaardigen. De klant erkent dat hij/zij op de hoogte gesteld is en aanvaardt dat hij/zij op grond van artikel L. 221-28 3rd van het consumentenwetboek, dit herroepingsrecht niet kan uitoefenen voor gepersonaliseerde artikelen, voor artikelen die volgens zijn/haar specificaties gemaakt zijn, en/of die herzien of gewijzigd zijn op zijn/haar verzoek.

     

    De klant moet dan de geleverde artikelen terugzenden:

     

    -           ofwel door, de verschillende stappen van de procedure te volgen die de Onderneming aangeraden heeft, zoals beschreven op de Website, in de context waarin alle kosten voor het terugsturen van het artikel door de Onderneming worden voldaan, met maximaal één verzending van teruggestuurde artikelen per bestelling;

     

    -           of op iedere andere door hen gekozen wijze, op zijn/haar eigen kosten. Wij raden de klant aan om ieder bewijs van het terugzenden van artikelen te bewaren, waarbij vooraf verondersteld wordt dat de artikelen door de klant per aangetekende post geretourneerd zullen worden of op iedere andere wijze waardoor een specifieke datum vastgesteld kan worden.

     

    In elk geval dient de terugzending van geleverde artikelen door de klant uitgevoerd worden:

     

    -           binnen dertig (30) dagen vanaf het moment dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht uitoefent,

     

    -           in de originele verpakking (of in een verpakking die tijdens het retourtransport minimaal dezelfde bescherming geeft als de originele verpakking). Ze moeten in perfecte staat verkeren en ongebruikt zijn, zodat ze opnieuw te koop kunnen worden aangeboden door de Onderneming. Ook moeten alle accessoires en documenten die erbij verstrekt zijn (bericht, garantie, certificaat van authenticiteit, etc.) mee worden gestuurd, evenals de leveringsbon die bij de artikelen is geleverd.

     

    De terugbetaling van de gefactureerde prijs voor de artikelen zal uitgevoerd worden door dit te storten op de bankrekening van de klant, uiterlijk na veertien (14) dagen vanaf het moment dat de Onderneming de genoemde artikelen ontvangt. Iedere gepersonaliseerd, herzien of gewijzigd artikel of ieder artikel dat teruggezonden wordt in een beschadigde, gebruikte, onvolledige of vervuilde staat, wordt mogelijk niet terugbetaald of omgeruild.

     

Artikel 14 - Conformiteit - garantie

     

    De klant moet zich ervan verzekeren dat de geleverde artikelen overeenkomen met de bestelling. Als de artikelen niet de artikelen zijn die zijn besteld, adviseren wij de klant om:

     

    -           de Onderneming hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, ofwel door een rechtstreekse melding op de website in de rubriek “Verzoek aangaande een retourzending”, ofwel door te bellen naar de Customer Care (op het nummer en tijdens de tijden die aangegeven zijn in Artikel 3 hierboven) of door een e-mail te sturen naar: contactdior@dior.com met uitleg waarom het artikel niet overeenstem met zijn/haar bestelling,

     

    -           en de betreffende artikelen terug te sturen in de originele verpakking (of in een verpakking die tijdens het retourtransport minimaal dezelfde bescherming geeft als de originele verpakking). Ze moeten in perfecte staat verkeren en ongebruikt zijn, zodat ze opnieuw te koop kunnen worden aangeboden door de Onderneming. Ook moeten alle accessoires en documenten die erbij verstrekt zijn (bericht, garantie, certificaat van authenticiteit, etc.) mee worden gestuurd. evenals de leveringsbon die bij de artikelen is geleverd,

     

    -           gevolgd door, om het proces voor teruggestuurde artikelen voor de Onderneming te vereenvoudigen, de verschillende stappen van de procedure aangeraden door de Onderneming, zoals beschreven op de Website, in het kader waarin alle kosten voor het terugsturen van het artikel door de Onderneming worden voldaan, met maximaal één verzending van teruggestuurde artikelen per bestelling.

     

    Als de klant een retourzending van de voorgenoemde artikelen zelf organiseert met middelen die door hem zelf zijn gekozen en voor eigen kosten, dan raden wij hem aan al het bewijs te bewaren van het aangetekend terugsturen of andere manieren waarop een specifieke datum van het terugzenden van de artikelen kan worden vastgesteld. De kosten voor het terugsturen van het artikel zal worden voldaan door de Onderneming, op voorwaarde dat de Onderneming instemt met de bewering van de klant dat het artikel niet overeenkomt met zijn bestelling en dat laatstgenoemde bewijs heeft gestuurd aan de Onderneming van de eerder genoemde kosten. Deze kosten zullen dan worden terugbetaald door het bedrag op het bankrekening van de klant te storten.

     

    Als het niet mogelijk is om een teruggestuurd artikel te ruilen en als de klant geen tegoedbon wenst te ontvangen, zal terugbetaling plaatsvinden van het in rekening gebrachte bedrag voor niet-conforme artikelen die zijn teruggestuurd. Uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van de teruggezonden artikelen door de Onderneming, wordt het bedrag gestort op de bankrekening van de klant.

     

    Ongeacht specifieke garantievoorwaarden die mogelijk naar de klant zijn gestuurd met het gestuurde artikel, zijn op de artikelen van de Onderneming de volgende wettelijke garantievoorwaarden van toepassing betreffende conformiteit en gebreken aan verkochte artikelen:

     

    Artikel L. 217-4 van het Consumentenwetboek bepaalt dat: “De verkoper levert goederen die in overeenstemming zijn met het verkoopcontract en is verantwoordelijk voor het oplossen van elke vorm van niet-overeenstemming die bestaat bij levering.

 

Deze is ook verantwoordelijk voor elke vorm van niet-overeenstemming veroorzaakt door de verpakking of door instructies betreffende de montage of installatie als de verkoper hier verantwoordelijk is volgens de bepalingen in het verkoopcontract of als het onder zijn verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden.”

 

Artikel L. 217-5 van het Consumentenwetboek: “Het artikel is in overeenstemming met het contract:

1. als het geschikt is voor gebruik dat normaal kan worden verwacht van vergelijkbare producten en:

- als het overeenkomt met de beschrijving die is opgegeven door de verkoper en de kwaliteiten bezit die door laatstgenoemde zijn gepresenteerd aan de koper in de vorm van een monster of model;

- als het de kwaliteiten heeft die de koper rechtmatig mag verwachten in het licht van de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of hun vertegenwoordiger in, bijvoorbeeld, hun advertentiemateriaal of etikettering;

2. Of als het de kenmerken heeft die met wederzijdse overeenstemming van de partijen is gedefinieerd of bruikbaar is voor speciaal gebruik dat de koper wenst en dat aan de verkoper bekend is gemaakt en waarvoor de laatste toestemming heeft gegeven.”

 

Artikel L. 217-12 van het Consumentenwetboek: “Gerechtelijke stappen voortvloeiend uit de non-conformiteit van de goederen, verjaren na een termijn van twee jaar na de levering van de goederen.”

 

Artikel L. 217-16 van het Consumentenwetboek: "Indien de koper aan de verkoper verzoekt, gedurende de looptijd van de commerciële garantie die aan hem/haar verleend is tijdens de aankoop of de reparatie van een product, om een reparatie die gedekt is door de garantie, wordt een periode van minstens zeven dagen toegevoegd aan de overgebleven garantieperiode.

Deze periode loopt vanaf het verzoek van de koper aan de verkoper, of vanaf het moment dat het product in kwestie beschikbaar gesteld wordt voor reparatie, als het ter beschikking stellen hiervan volgt op het verzoek tot dienstverlening."

     

    Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is gebonden aan een garantie met betrekking tot alle verborgen gebreken van het verkochte product, waardoor het ongeschikt is voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit zodanig beperken dat de koper het niet zou hebben aangeschaft, of een lagere prijs zou hebben betaald, indien hij dit had geweten".

     

    Artikel 1648, paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek: "Eventuele gerechtelijke stappen wegens verborgen gebreken, dienen door de koper binnen een termijn van twee jaar na ontdekking van het gebrek in kwestie te worden ondernomen".

     

Artikel 15 - Overmacht

     

    Het nakomen door de Onderneming van alle of een gedeelte van haar verplichtingen zal worden opgeschort in geval zich een natuurramp of een geval van overmacht voordoet, zoals bepaald bij artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek, die het nakomen hiervan voorkomt of vertraagt. De Onderneming zal de klant op de hoogte stellen van iedere dergelijke natuurramp of geval van overmacht binnen zeven (7) dagen nadat deze zich voorgedaan heeft.

     

    Indien deze opschorting van het nakomen door de Onderneming van haar verplichtingen langer dan vijftien (15) dagen voortduurt, zal de klant de mogelijkheid hebben om de lopende bestelling te annuleren. In dit geval zal de klant zo snel mogelijk een terugbetaling van de Onderneming ontvangen door een overmaking op zijn/haar bankrekening.

     

Artikel 16 - Geen afstand

     

    Het feit dat de Onderneming op enig moment afziet van het afdwingen van de naleving van iedere van de bepalingen opgenomen in deze standaard verkoopvoorwaarden, mag niet uitgelegd worden als een verklaring van afstand van de mogelijkheid om zich vervolgens te beroepen op de genoemde volledige of gedeeltelijke niet-naleving.

     

Artikel 17 - Geldigheid van standaardverkoopvoorwaarden

     

    Indien enkele van de bepalingen van deze standaard verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, blijven de andere bepalingen en alle andere rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de genoemde standaard verkoopvoorwaarden onveranderd en blijven onverminderd van kracht.

     

Artikel 18 - Geschillen - Toepasselijke wetgeving

     

    Deze standaard verkoopvoorwaarden vallen onder Frans recht, behalve in het geval van enige dwingende bepalingen die anders bepalen, op grond van het regelement nr. 593/2008 van 17 juni 2008 betreffende het toepasselijke recht voor contractuele verplichtingen (Rome I). Indien zich een geschil voordoet met betrekking tot de toepassing en/of interpretatie van deze standaard verkoopvoorwaarden, dan heeft de klant de keuze om een beroep te doen op contractueel overeengekomen procedures van bemiddeling of op elke andere methode van alternatieve geschillenbeslechting. Iedere zogenoemde onenigheid of consumentengeschil kan op minnnelijke wijze worden opgelost via bemiddeling geleid door het CMAP (Centrum voor Bemiddeling en Arbitrage te Parijs). Om een geschil voor te leggen aan de mediator, kan de klant (i) het op de website van de CMAP  gepubliceerde formulier invullen: www.cmap.fr, tab “u bent een consument”, (ii) zijn/haar verzoek in een normale brief of aangetekende brief met ontvangstbevestiging sturen aan CMAP Médiation Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Parijs, of (iii) een e-mail sturen aan consommation@cmap.fr. Ongeacht de gebruikte methode om zich tot CMAP te wenden, moet het verzoek van de klant het volgende bevatten om snel verwerkt te worden: zijn/haar contactgegevens per post, e-mail en telefoon evenals de volledige naam en adres van Christian Dior Couture, een korte omschrijving van de feiten en bewijs dat bevestigt dat hij/zij eerst geprobeerd heeft het geschil met Christian Dior Couture op te lossen.

    De klant is altijd vrij om een dergelijk beroep op bemiddeling te accepteren of af te slaan en als er beroep op bemiddeling wordt gedaan, is iedere partij altijd vrij om de door de mediator voorgestelde oplossing te accepteren of af te slaan.

     

    Als er geen minnelijke schikking kan worden bereikt en er geen beroep op bemiddeling wordt gedaan, zullen alle geschillen die mogelijk voortvloeien uit deze standaard verkoopvoorwaarden voorgelegd worden aan de beoordeling door de bevoegde rechtbanken krachtens het Franse wetboek van Civiele Procedures en het Franse Consumentenwetboek.

     

 

05/11/2019 8:26 am

GENDERGELIJKHEIDSINDEX  (1)

De merken achter de initialen van de Franse LVMH-groep hebben in 2020 hun gendergelijkheidsindex berekend. Christian Dior Couture vertoont een stijging met een indexscore van 92/100.